Tolygios galimybių naujienos kultūrai

Pirmą kartą Lietuvos kultūros administravimo istorijoje Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT) projektinę veiklą regionuose finansavo remdamasi 2018 m. sukurtų Regionų kultūros tarybų (toliau RKT) patarimais. Regioninės kultūros tarybos – tai dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie LR Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių. Jų funkcija buvo atlikti pirminį vertinimą, išgryninti prioritetines veiklas ir atlikti kitus projektų vertinimo darbus, teikti juos tvirtinti LKT ir LR KM ministrui. LKT sprendimus priimti perskirstant „Tolygios kultūrinės raidos kultūros” programos finansinės kvotos dalį perdavė Regioninėms kultūros taryboms, o aptariamu atveju Utenos RKT.

Kvotos kiekvienai apskričiai nustatytos vadovaujantis „Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašu”, kuriame pagrindiniais rodikliais, lemiančiais skiriamą lėšų dalį, įvardinti finansinis apskrities kultūros ir meno projektų Tolygios kultūrinės raidos programoje poreikis 2019 metams,2018 m. kultūros programų konkursuose apskrities projektams skirtos lėšos, savivaldybių kultūrai ir menui skiriamos lėšos, kultūros lauko apskrityje potencialas (meno kūrėjų, muziejų lankytojų, meno mėgėjų kolektyvų skaičius) ir socialinio klimato apskrityje indeksas (vidaus migracija, nedarbo lygis, visuomenės dalis, esanti socialinėje rizikoje, nusikalstamumo lygis ir kt.). Įvertinus visus rodiklius Utenos apskričiai skirta 306 450 eurų (daugiausiai skirta Šiaulių apskričiai - 662 860, mažiausiai – Tauragės - 154 340). Utenos apskričiai skirta daugiau nei vidurkis. LKT pirmininkė Daina Urbanavičienė, kalbėdama  apie kvotų nustatymo svarbą teigė, kad „Nustatytos kvotos apskritims yra pirminė dabarties nuotrauka – ir ši nuotrauka, tikime, leis RKT veikiantiems savivaldybių ir kultūros bendruomenių atstovams dar stipriau pasirengti ne tik konkrečių projektų finansavimo etapui, bet, kartu, ir regionų 2020-22 m. kultūros planų rengimui“.

Regionines KT sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenių ir apskričių savivaldybių deleguoti atstovai. Utenos apskrities RKT, perskirsčiusią gautą kvotą sudaroː Anykščių r. - T. Kontrimavičius, A.  Pajarskienė,  Ignalinos r. – R. Juodagalvienė,  M. Kraptavičius, Molėtų r. – G. Matkevičius, I. Narušienė, Utenos r. – V.  Garunkštytė,  J. Misiūnienė, Zarasų r.- A. Stauskas,  D. Šukštulienė, Visagino m. – O. Denisenko, A. Sieliūnienė. Šiai, vienai iš dešimties RKT Lietuvoje vadovauja Anykščių r. savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Pajarskienė.

2019 m. sausio pabaigoje kultūros bendruomenę pasiekė žinia apie LR Kultūros ministro įsakymu patvirtintas RKT perskirstytas kvotos lėšas „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose” projektams. Iš pateiktų 53 projektų Anykščiuose gruodžio mėnesį posėdžiavusi Utenos apskrities RKT į finansuotinų projektų sąrašą įtraukė 32 projektus, kuriems rekomendavo skirti 214 750 Eur.  Ministro įsakymu lėšos paskirstytos taip: Anykščių r. savivaldybės projektų vykdytojams – 106 350 Eur, Ignalinos – 12 060 Eur, Molėtų– 26 700 Eur, Utenos – 18 540 Eur, Visagino – 9 940 Eur, Zarasų – 41 160 Eur. Visagino viešosios bibliotekos teiktam projektui „Išmintingosios gervės sala Visagine – vaikams, jaunimui ir jų draugams” skirta 1650,0 Eur,  Visagino sporto centro „Šiuolaikinio cirko trupės „Kaaos Kaamos“ (Švedija) mokomoji viešnagė Visagino sporto centre – 8290,0 Eur”. Didžioji dalis šalies RKT (išskyrus Marijampolės) nusprendė siūlyti rengti ir antrąjį paraiškų į Tolygios kultūrinės raidos programą teikimo etapą. Daugiau informacijos apie tai planuojama paskelbti artimiausiu metu.

Mes, kaip projektų teikėjai būtume laimingi, kad pirmasis projektų teikimo etapas nebūtų pradedamas iš karto po vasaros atostogų meto. Tikėtina, kad po miestų ir kitų kalendorinių vasaros švenčių kultūros žmonės dar atostogauja, todėl tiesiog nesuspėja paruošti kokybiškų projektų.

Jubiliejinius savo metus Visagino viešoji biblioteka pradeda pasirašydama sutartis dviems projektams, dar trijuose dalyvauja kaip partnerė, o iš kitų partnerių žinių dar negauta. 2019 metai bibliotekai žada būti ne tik jubiliejiniai, bet ir turiningi, darbingi.

Dalia Savickaitė